Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Strukturerad Programmering —

Strukturerad programmering startade från en klassisk artikel från 1968 som skrevs av Edsger Dijkstra, Go to statement considered harmful. I denna artikel hävdade Dijkstra att ett oreglerat användande av hopp-satser i ett program ledde till oöverblickbara och ohanterliga program. Resultatet blev så kallad spagettiprogrammering med hopp fram och tillbaka och fel som var svåra att spåra. Det fanns bara en lösning på detta och lösningen var att använda strukturerade satser som if-then-else och do-while istället för explicita hopp-satser. Det här visade också att det alltid går att omforma ett ostrukturerat program till ett strukturerat program med samma funktion. Idag så är de här idéerna allmänt accepterade och de flesta moderna programspråk saknar till och med explicita hopp-satser. Man kan nog säga att de problem som strukturerad programmering försökte lösa mycket hängde ihop med de tidiga programspråken som Fortran och COBOL och de möjligheter till spagettikodning som fanns i dessa.


Categorised as: Programmering

Comments are disabled on this post